Dotacja

Tytuł projektu:
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego pomysłu w zakresie Stolarki Budowlanej

Program operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś, działanie, poddziałanie:
Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00 działanie RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), poddziałanie RPWM.01.03.02 Firmy w początkowej fazie rozwoju

Cele i efekt projektu:
Przedmiotem projektu jest zakup usług doradczych oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu poprawy konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego pomysłu jakim jest zakup innowacyjnych procesów produkcji w zakresie Stolarki Budowlanej.

Wartość projektu:
745 380,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
514 494.00 PLN

Termin realizacji projektu:
29.11.2018 r. – 31.03.2020 r.